Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelaznej Rządowej

 

Nawigacja


Dokumenty

Program adaptacyjny uczniów sześcioletnich w klasie I

 

Program adaptacyjny uczniów sześcioletnich w klasie I

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej.

 

 Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się  z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym.

            Program adaptacyjny dla uczniów klasy 0 i I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu   z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły. Program ma za zadanie pomóc w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do szkolnej „zerówki”, a potem klasy I.

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,

Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi,

Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte  i przyjazne,

Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,

Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,

Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,

Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,

Integracja zespołu klasowego,

Wypracowanie wspólnych norm i zasad,

Uczenie się tolerancji,

Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów  i pomieszczeń,

Poznanie osób pracujących w szkole – umiejętność zachowania się w stosunku  do nich,

Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole,

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły,

Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,

Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i ze szkołą.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,

Bezstresowo staje się „zerówkowiczem”, a następnie uczniem,

Wie, jak funkcjonuje szkoła,

Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,

Dziecko jest akceptowane i wie, co świadczy o jego wyjątkowości,

Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,

Potrafi pracować w zespole,

Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,

Umie słuchać innych,

Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko, chętnie współpracuje  z nauczycielem,

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

 

TREŚCI PROGRAMU:

 

Treści programu

Forma realizacji

 

Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania

 

Rozmowy

 

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem                i innymi dziećmi

 

Zabawy integrujące

 

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej

 

Zabawy integrujące

 

Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole

 

Zawarcie "klasowej umowy"

 

Prezentowanie własnej osoby

 

 

 

 

Zabawy zapoznawcze

 

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie. Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności

 

Zajęcia, zabawy, rozmowy, obserwacje

 

Ocena swojej działalności

 

Samoocena

 

Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi

 

Rozmowa, pokaz, drama

 

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych

 

Gry i zabawy zespołowe

 

Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie. Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci.

 

 

 

Zajęcia, rozmowa

 

Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo

 

Rozmowy

 

Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły

 

Rozmowy

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły

Zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaczki graficzne

 

Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela

Rozmowa, obserwacja przez nauczyciela

 

Utrzymanie porządku w sali

 

Rozmowa, pokaz

Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą, nauczycielem. Organizacja imprez klasowych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, zajęcia otwarte.

Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

 

Zajęcia, zabawy

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności

 

Rozmowa, pokaz

 

Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami kl. I – III

Wyjścia i wycieczki

Uczestniczenie dzieci w lekcji w klasie I Zapoznanie dzieci z nową panią, która będzie uczyć je w kl. I

Obserwacja i aktywny udział

 

Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne


 

METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Obserwacja,  Pokaz,

 

Metody oparte na słowie:

Rozmowa,

Dyskusja,

Objaśnienia

 

Metody czynne – oparte na działalności dzieci:

Metoda samodzielnych doświadczeń,

Metoda zadań stawianych dziecku,

Metody interaktywne:

burza mózgów,

krąg,

gry dramowe,

 

Techniki:

 Rysunek,

Zabawy ruchowe,

Kula śniegowa,

 

Formy pracy:

Zespołowa,

Grupowa,

Indywidualna.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,

 Swobodnie porusza się po budynku szkolnym,

 Wie, jak funkcjonuje szkoła,

Dziecko bezstresowo staje się uczniem,

Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,

Dziecko jest akceptowane, wie, co świadczy o jego wyjątkowości,

 Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie,

 Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,

Potrafi pracować w zespole, umie słuchać innych,

Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,

Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

Rodzic współpracuje z nauczycielem,

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.