Wiadomości

Kryteria ocen z zachowania Kodeks etyczny ucznia Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Program Wychowawczy Szkoły Plan działań wychowawczych dla klas I-III Plan działań wychowawczych dla klas IV-VI Tematyka godzin wychowawczych Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zasady Oceniania Klas I-III Plan Rozwoju Szkoły Program profilaktyki

Dokumenty

Plan Rozwoju Szkoły

 

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY

2014/2015

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

ŻELAZNA RZĄDOWA- PARCIAKI z siedzibą w PARCIAKACH

 

   „ Pod naszym dachem wzrasta nowy człowiek, który powinien zajść dalej niż my, żyć lepiej i szczęśliwiej niż my, ale tym pewniej swoje cele osiągnie im szerzej nasze serca i umysły otwarte będą dla świata i ludzi”                                                   

Maria Wilczkowa

Wizja szkoły:     

Szkoła, która:

‐ nie dzieli uczniów na lepszych i gorszych;

‐ dostrzega zdolności dziecka i rozwija je;

‐ kieruje się zasadą wiary w możliwości dziecka;

‐ dostosowuje wymagania programowe do możliwości ucznia;

‐  preferuje  życzliwość  i bezpieczną  atmosferę, opartą  na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców;

‐ uczy dzieci szacunku do ojczyzny, jej historii, tradycji, kultury;

‐ współpracuje z rodzicami, słucha ich opinii,

‐  potrafi pozyskać  rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości dzieci;

‐ kształtuje postawę życzliwości wobec rówieśnikom;

‐  dba o dobór kadry pedagogicznej, która jest sprawiedliwa, konsekwentna, ciesząca się  autorytetem i zaufaniem u dzieci i rodziców;  

‐  pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach, wydobywa i rozwija talent dziecka, uczy wiary we własne siły.

 

Nasz cel nadrzędny:

Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i szkołą.

 

Cele szczegółowe:

1. Spójny system wychowawczy w relacji rodzic – nauczyciel.

2. Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3. Niwelowanie niepowodzeń szkolnych uczniów i zapobieganie agresji.

5. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Lp.

Zadanie

Oczekiwany rezultat

Termin

1.

Integrowanie  rodziców                    i uczniów z różnych środowisk.

Właściwe relacje pomiędzy uczniami, rodzicami             i nauczycielami               

w ciągu całego roku

2.

Zapewnianie wsparcia         i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom       i rodzicom.

Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i rozwijanie zainteresowań uczniów.

w ciągu całego roku

3.

Podejmowanie działań wychowawczych zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa   w szkole.

Pogłębianie silnych więzi społeczno-emocjonalnych  na linii uczeń-uczeń.

w ciągu całego roku

4.

Praca profilaktyczna          w placówce.

Stosowanie skutecznego systemu rozliczania niewłaściwych zachowań.

w ciągu całego roku

5.

Współpraca z instytucjami lokalnymi.

Wypracowywanie odpowiedniego szacunku i zaufania dla ludzi pracy.

w ciągu całego roku

6.

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

Diagnoza i analiza osiągnięć uczniów.

Wykorzystywanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planowania dalszej pracy    w szkole.

Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej.

Pozyskiwanie                        i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.

w ciągu całego roku

 

                                                                               

 

Wiadomości

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach
    Parciaki 22,
    06-323 Jednorożec
  • (+48)297518691 - Parciaki
    (+48)297518678 - Żelazna Rządowa

Galeria zdjęć