Wiadomości


Dokumenty

Kryteria ocen z zachowania

 

 Nauczyciele w zeszycie klasowym notują opinie własne i innych osób na temat zachowań uczniów w szkole i poza nią w oparciu o opracowane szkolne kryterium oceny z zachowania.

 Każdy uczeń otrzymuje na początku semestru 340 punktów jako kredyt zaufania i wzmocnienia jego poczucia wartości. Jest on równoważny ocenie bardzo dobrej ze sprawowania.

 Od ucznia zależy ocena końcowa. Może on kierować swoim zachowaniem w szkole i poza nią zachowując prawo do błędu.

 Kryteria oceny z zachowania:

Ocena wzorowa – 450 punktów i więcej

Ocena bardzo dobra – 340 – 449 punktów

Ocena dobra – 285 – 339 punktów

Ocena poprawna - 195 – 284 punktów

Ocena nieodpowiednia – 125 – 194 punktów

Ocena naganna – poniżej 125 punktów

 

 Uczeń otrzymuje punkty za:

 •   udział w olimpiadzie przedmiotowej:
 •                                                  I etap – 20 pkt
 •                                                  II etap – 30 pkt
 •                                                  III  etap – 40 pkt
 •                                                  IV etap – 50 pkt
 •   udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów – 10 pkt
 •   poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły – 10 pkt
 •   uczynność w postępowaniu codziennym – 10 pkt
 •   reagowanie na zło – 10 pkt
 •   dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd, ład i estetykę otoczenia – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   udział w konkursie szkolnym – 10-30 pkt
 •   funkcję w szkole – 10-20 pkt (na koniec semestru)
 •   funkcję w klasie – 10-20 pkt (na koniec semestru)
 •   udział w zawodach sportowych – 20 pkt
 •   udział w zajęciach nadobowiązkowych – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   pomoc podczas szkolnej uroczystości – 10 pkt
 •   pomoc w przygotowaniu gazetki ściennej – 5-20 pkt
 •   pracę na rzecz klasy – 10 pkt
 •   pracę na rzecz szkoły – 10 pkt
 •   pomoc w nauce kolegom, koleżankom – 10 pkt
 •   punktualność – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   kulturę osobistą – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   udział w akademiach i apelach szkolnych – 10-20 pkt
 •     do dyspozycji wychowawcy klasy 10-20 pkt
 •   poinformowanie kolegi o tym, co się działo w szkole podczas jego nieobecności – 10 pkt
 •   ochrona przyrody – 20 pkt
 •   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   dbałość o podręczniki, książki z biblioteki i pomoce szkolne – 10 pkt (na koniec semestru)
 •   dobrowolne podejmowanie działań mających na celu dobro kolegów, klasy, szkoły i środowiska – 10 pkt
 •   wzorowe zachowanie na wycieczce szkolnej, zawodach sportowych, dyskotece szkolnej – 10 pkt
 •   pilność w nauce – 10 pkt (na koniec semestru)

 

 Uczeń traci punkty za:

 •   przeszkadzanie na lekcjach – 5 pkt
 •   lekceważący stosunek do nauczyciela – 5-20 pkt
 •   niewykonywanie zgodnych z prawem poleceń nauczyciela – 10 pkt
 •   aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i osób dorosłych – 15 pkt
 •   oszukiwanie nauczyciela – 20 pkt
 •   ubliżanie koledze, wyśmiewanie – 10 pkt
 •   zaczepki słowne, przezywanie – 10 pkt
 •   zaczepki fizyczne – 10 pkt
 •   wulgarne słownictwo – 10 pkt
 •   złe zachowanie na stołówce, w klasie, na korytarzu, przed szkołą i poza nią – 10 pkt
 •   niedbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd – 10 pkt (na koniec semestru)
 •   brak podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych – 5 pkt
 •   brak stroju na uroczysty apel – 10 pkt
 •   brak obuwia szkolnego – 5 pkt
 •   niewypełnienie obowiązku dyżurnego – 5pkt
 •   odmowa czynnego udziału w apelach i uroczystościach szkolnych – 10 pkt
 •   szczególnie wybitnie głośne zachowanie się na korytarzu i w klasie bez żadnego powodu – 5 pkt
 •   niszczenie sprzętu, mebli, podręczników szkolnych i innych rzeczy – 5-30 pkt
 •   dewastacja elementów środowiska naturalnego – 10 pkt
 •   zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt
 •   spóźnianie się na lekcje – 5 pkt
 •   opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – 10 pkt (na koniec semestru)
 •   nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych – 10 pkt
 •   niewłaściwe zachowanie na wycieczce szkolnej, zawodach sportowych, dyskotece szkolnej – 10 pkt
 •   fałszowanie podpisów – 10 pkt
 •   żucie gumy, jedzenie, picie w czasie lekcji – 10 pkt
 •   niska frekwencja nie spowodowana chorobą ani innymi ważnymi względami – 20 pkt (na koniec semestru)
 •   używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły – 10 pkt
 •   bójka – 50 pkt
 •   wyłudzanie pieniędzy – 50 pkt
 •   kradzież – 50 pkt
 •   palenie papierosów – 50 pkt
 •   picie alkoholu – 50 pkt
 •   inne niewłaściwe zachowanie – 10-20 pkt

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach
  Parciaki 22,
  06-323 Jednorożec
 • (+48)297518691 - Parciaki
  (+48)297518678 - Żelazna Rządowa

Galeria zdjęć