Wiadomości

Statut Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Kryteria ocen z zachowania Zasady Oceniania Klas I-III Program Wychowawczy Szkoły Plan działań wychowawczych dla klas I-III Plan działań wychowawczych dla klas IV-VI Tematyka godzin wychowawczych Program profilaktyki Plan rozwoju szkoły Kodeks etyczny ucznia Program profilaktyki na II semestr roku szkolnego 2015/2016

Dokumenty

Plan rozwoju szkoły

 

 

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY

2015/2016

PRZY

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

ŻELAZNA RZĄDOWA- PARCIAKI z siedzibą

w PARCIAKACH

 

 

 

 

 

 

                     „ U nas każde dziecko ma szansę odnieść sukces”

 

Wizja szkoły:     

      Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego; dąży do ukształtowania patrioty oraz człowieka twórczego i uczciwego, który potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, a także dla dobra kraju.

 

Nasz cel nadrzędny:

    Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i szkołą.

 

Cele szczegółowe:

1. Diagnozowanie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły celem podnoszenia jakości pracy i efektów kształcenia.

2. Wypracowywanie właściwych  relacji na linii rodzic – nauczyciel.

3. Zapewnianie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju                                w przyjaznym  i  bezpiecznym środowisku.

4. Niwelowanie niepowodzeń szkolnych uczniów i zapobieganie agresji.

5. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach  życia szkoły.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Lp.

Zadanie

Oczekiwany rezultat

Termin

1.

Integrowanie  rodziców                    i uczniów z różnych środowisk.

Wypracowywanie właściwych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami     i pracownikami szkoły.               

w ciągu całego roku

2.

Zapewnianie wsparcia         i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom       i rodzicom.

Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i rozwijanie zainteresowań uczniów.

w ciągu całego roku

3.

Podejmowanie działań wychowawczych zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa   w szkole.

Pogłębianie silnych więzi społeczno-emocjonalnych  na linii uczeń-uczeń.

w ciągu całego roku

4.

Wdrażanie działań profilaktycznych                w placówce.

Stosowanie skutecznego systemu rozliczania niewłaściwych zachowań.

Rozszerzanie wiedzy teoretycznej uczniów poprzez realizację programów edukacyjnych.

w ciągu całego roku

5.

Rozszerzanie współpracy       z różnymi  instytucjami.

Wypracowywanie odpowiedniego szacunku      i zaufania dla ludzi pracy.

w ciągu całego roku

6.

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

Diagnoza i analiza osiągnięć uczniów.

Wykorzystywanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planowania dalszej pracy    w szkole.

Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej.

Pozyskiwanie                        i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.

w ciągu całego roku

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                    

 

Wiadomości

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach
    Parciaki 22,
    06-323 Jednorożec
  • (+48)297518691 - Parciaki
    (+48)297518678 - Żelazna Rządowa

Galeria zdjęć